Kako se otkriva karcinom grlica materice? U svetu je rak grlića materice treći po učestalosti maligni...
 • Escherichia coli – način ishrane U toku trajanja terapije trebalo bi korigovati nacin ishrane,da bi...
 • Strah od ginekološkog pregleda – (i)racionalni razlozi odlaganja redovnih ginekoloških pregleda i kontrola Iracionalan strah, koji najčešće potiče iz pogrešnih uverenja i predrasuda...
 • " /> O nama « Ginekološka ordinacija – Femini
  Pretraga

  Telefon: 011/2435-822
  Adresa: Kneginje Zorke 24/stan 1
  E-mail: femini@open.telekom.rs
   

  O životu i profesionalnom putu dr Ljiljane Milašinović

  Dr Ljiljana Milašinović,vlasnica Ordinacije i nosilac delatnosti,rođena je 1958.god.u Subotici.
  Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završila je u Osijeku, a Medicinski fakultet u Beogradu 1983.god., sa srednjom ocenom 8,96.

  Osnovno lekarsko iskustvo stekla je radeći u Domu zdravlja u Osijeku, i kao lekar terenac sve do 1985.god.,kada započinje Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva u Osijeku.U toku 1991-1992 god.završava specijalizaciju na IGA UKC u Beogradu,gde ostaje do kraja 2001.god, na odeljenju za dijagnostiku i lečenje infertiliteta.

  U toku rada na IGA UKC bavila se ispitivanjem i lecenjem infertiliteta (HSG procedura,laparoskopija-dijagnosticka,laparoskopske operacije u Infertilitetu – cistektomija, adheziolliza, salpingoneostomija, miomektomija), reproduktivnom endokrinologijom, asistiranom tehnikom fertilizacije (inseminacija), a zatim ultrazvučnom dijagnostikom,prevencijom karcinoma grlića (biopsija, Loop-diathermia, konizacija), stizući istovremeno značajno hirurško iskustvo iz ginekologije i akuserstva.

  Dragoceno iskustvo stekla je u toku rada na Odeljenju za in vitro fertilizaciju. U toku rada na IGA UKC napisala je više stručnih i naučnih radova, koji su prezentovani na kongresima kod nas i u svetu.

  Uz stalno stručno usavršavanje poslednjih se godina bavi dijagnostikom i lečenjem prekanceroza na grliću materice i polno prenosivih obolenja, dijagnostikom i lečenjem infertiliteta, kao i vodjenjem trudnoće uz 4D UZ pregled.

  Medicinske sestre – Andrijana Milačić i Sanja Kostić

  Stručni saradnik – dr Milan Dokic

  Rodjen: 01.12.1965. godine
  Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1984/85. (1984/85. služio vojni rok)
  Studije završio u roku: 22.04.1991. god.
  Srednja ocena sa studija: 9.00 (devet)
  Ocena iz ginekologije i akušerstva – 10 (deset)
  Specijalizaciju počeo: 30.12.1992. god.
  Specijalistički ispit položio: 28.01.1997. god.
  Ocena na specijalističkom ispitu – odličan

  Radi na KGA KCS kao lekar specijalista. Momentalno u funkciji šefa Kabineta za minimalno invazivnu hirurgiju Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

  Magistrirao – 06.07.2000. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

  Tema magistraskog rada: “Značaj neinvazivne sonografije u dijagnostici ektopičnih trudnoća”.

  Doktorirao 16.12.2009. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

  Tema doktorskog rada: “Indikacije i metodi prekida trudnoće u drugom tromesečju graviditeta”.

  Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Aktivan u edukaciji kolega u oblasti endoskopske hirurgije u ginekologiji.

  Ucestvovao u humanitarnom radu dobrovoljno radio kao ginekolog u Republici srpskoj u Nevesinju u periodu od 1997. do 2000. godine.

  Više puta boravio u inostranstvu (Nemacka, SAD, Ceška, Engleska, Mađarska) gde je ucestvovao na ginekolosko-onkološkim skupovima i školama operativnih tehnika u ginekologiji posebno u ginekološkoj onkologiji.

  Stručni saradnik – dr Nebojša Miletic

  Rođen: 25.04.1960 godine
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 1985.
  Posao na odeljenju opšte medicine, terenska služba D.Z. Voždovac
  Posao na odeljenju hirurgije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, 1989.
  Specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicinski fakultet Beograd, 1992.

  Poslediplomske studije iz oblasti neuronauka, Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu,

  Magistar medicinskih nauka iz oblasti neuronauka 2000.

  Zvanje PRIMARIJUS Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2004.

  Mesto načelnika odeljenja operacionih sala sa DHB-om u IORS-u, 2006.

  Predsednik komisije za donacija u IORS-u, 2009.

  Odobrena odbrana doktorske teze iz oblasti onkologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011.

  Predsednik komisije za kontrolu kvaliteta u IORS –u, 2011.

  Dr sci med. LJUBICA ARSENIJEVIĆ – Specijalista Anesteziologije sa reanimatologijom

  Rođena: 1965.godine u Beogradu
  Studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je završila1990. godine.
  Bila je saradnik za naučno istraživacki rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u trajanju od 2.godine
  Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom položila 1996. godine,

  Na Institutu za Anesteziju i reanimaciju, Kliničkog Centra Srbije u Beogradu je u stalnom radnom odnosu od 1995. godine.

  Magistarsku tezu pod nazivom: “Procena stepena težine i ishod akutnog respiratornog distres sindroma odraslih u ginekologiji” (mentor prof dr Predrag Rebić, komentor Prof dr Dragan Vučović) odbranila 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  Od 2003. godine do juna 2012.godine je bila Šef jedinice Intenzivne terapije, Odeljenja anestezije, na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Srbije, a od juna 2012.god je na Institutu za Urologiju KCS.

  Doktorsku disertaciju pod nazivom:« Procena oštecenja plucne funkcije usled primene masivne transfuzije – TRALI », (mentor Prof. Dr Nada Popović) odbranila 2008. godine.

  U proceduri je za sticanje naziva PRIMARIJUS.

  Predavač je po pozivu iz razlizitih oblasti Anesteziologije i Intenzivne terapije na Anesteziološkim skupovima, kao i na Perinatološkim skupovima vezano za Akušersku anesteziju, takođe je predavac po pozivu na kursu CEEA za Evropsku diplomu iz Anesteziologije.

  Objavila je 10 radova u bazi podataka indeksiranih kao CC, 12 radova indeksiranih u bazi podataka MEDLINE, veći broj radova u domaćim časopisima i 3 poglavlja u knjigama.

  Istraživač je u Projektu broj 41023 pod nazivom Trudnoća i kancer – Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za period 2011-2014. godine.

  Učesnik je na velikom broju skupova domaćeg i međunarodnog karaktera kao predavač.

  U okviru saradnje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Hamburgu-Eppendorf, boravila je 2004.godine na jednomesečnom usavršavanju iz Intenzivne terapije.

  Diplomirala je TEMPUS TRENING KURS – Terapija bola i palijativna medicina u trajanju 120 časova u toku 2008.godine.

  Aktivni je član Srpskog Lekarskog Društva.

  Član je Aktiva akušerskih Anesteziologa Sekcije za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje SLD-a i Evropskog udruzenja Anesteziologa (ESA).

  Aktivno govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.